به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

کاتالوگ محصولات ویژه طیور

کاتالوگ محصولات ویژه طیور ارائه شده توسط شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی

 واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H120
واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H120
 واکسن بورس عفونی طیور
واکسن بورس عفونی طیور
واکسن لارنگوتراکئیت عفونی طیور
واکسن لارنگوتراکئیت عفونی طیور
واکسن آبله طیور
واکسن آبله طیور
واکسن نیوکاسل ولون
واکسن نیوکاسل ولون
واکسن پاستورلوز طیور
واکسن پاستورلوز طیور
واکسن نیوکاسل سویه B1
واکسن نیوکاسل سویه B1
واکسن نیوکاسل سویه لاسوتا
واکسن نیوکاسل سویه لاسوتا
واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما
واکسن نیوکاسل مقاوم به گرما
واکسن روغنی نیوکاسل
واکسن روغنی نیوکاسل
واکسن نیوفلورازی
واکسن نیوفلورازی
واکسن روغنی آنفلوآنزای طیور
واکسن روغنی آنفلوآنزای طیور
واکسن نیوکاسل B1 و برونشیت عفونی
واکسن نیوکاسل B1 و برونشیت عفونی
واکسن نیوکاسل لاسوتاو برونشیت عفونی
واکسن نیوکاسل لاسوتاو برونشیت عفونی