به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

دکتر محمد ابراهیمی رئيس هيات مديره

مهندس مهدی حجازی  مديرعامل و عضو هيات مديره

مهندس محمد احمدی نایب رئیس هیات مدیره 

دکتر حسن سجادی عضو  هیات مدیره

مهندس ابوالفضل نیک بین عضو هیات مدیره