به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

یکی از فعالیتهای شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز تامین نیروی انسانی ادارات , سازمانهای دولتی ، تامین نگهبان ،راننده ،حسابدار، باغبان ،پارکبان، سرایدار ،خدمتکار،نظافتچی،بنا،کارگرساده وفنی،آبدارچی ...وارائه خدمات نگهبانی به مجتمع های مسکونی وموسسات ، کارخانه ها واداره جات به صورت واگذاری و قراردادی وپیمانی می باشد .  

با عقد قرارداد تامین نیرو  کارفرمایان کلیه امور اداری وحقوقی و مشکلات بیمه ای نیروی کار خود را به تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خواهند سپرد . این شرکت پیمانکاری کلیه کارهای مربوط به خدمات ( عمومی یا فنی) را معمولا به دو صورت  مدیریت پیمان و قرار داد حجمی انجام می دهد.

در قرار داد مدیریت پیمان نیروی انسانی ، کارفرما تعدادی نیروی انسانی دارد که در بخشی مشغول بکار هستند حال می خواهد مدیریت  نیروی انسانی و برنامه ریزی برای این نیروها بر طبق نظر کارفرما توسط شرکت پیمانکار انجام شود ودرقبال آن چند درصد از کل برآورد قرار داد به عنوان حق الزحمه قرارداد به پیمانکار ماهیانه پرداخت می شود.

ولی در قرار داد های حجمی ، کل کار به صورت حجمی توسط پیمانکار برآورد شده و مبلغ کل برای یک دوره خاص توسط پیمانکار پیشنهاد می شود. که در آن مبلغ ، همراه هزینه ها  سود پیمانکار هم در نظر گرفته شده. شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز آماده بستن قرار داد تامین نیروی انسانی با هر دو روش ذکر شده با سازمانها و ارگانها وادارات می باشد.